קבלת היתר בניה

אתר מינהל התכנון מספק מידע נרחב על הליכי הרישוי בנייה
 
היתר בניה הינו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
היתר בניה יינתן רק לאחר אישור הוועדה המקומית. בהיתר באים לידי ביטוי זכויות הבנייה כפי שנקבעו בתכנית בניין עיר החלה במקום.
היתר בנייה צריך להתאים לכל תכנית החלה על הקרקע.
 

יש להבחין בין שלושה סוגים של היתרים:

 
 • כשהבקשה להיתר תואמת את הוראות התכנית החלה על הקרקע (תב"ע) במצב זה זכותו של המבקש לקבל היתר.
 • כשהבקשה אינה תואמת את התכנית, אולם היא במסגרת האפשרות לקבל הקלה, במצב זה יינתן היתר אם יקויימו הוראות סעיפים 129 ו-151 לחוק התכנון והבניה-תשכ"ט 1969 (במסלול זה תוגש גם בקשה לקבלת היתר בניה  לשימוש חורג – שימוש אחר מהמותר בתכנית החלה במקום או מהיתר בניה קודם).
 • כשהבקשה להיתר אינה תואמת תכנית עד כדי מצב של סטייה מתכנית כפי שנקבע בתקנות במצב זה אין כל אפשרות לתת היתר, האפשרות הקיימת היא לפעול לשינוי התכנית.

 
 

מידע מוקדם

לפני כל פעולת בנייה כאמור לעיל ניתן לקבל מידע מוקדם בועדה המקומית. המידע כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר ובין השאר את השטחים המותרים לבנייה על פי התכניות המאושרות: שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי הבניין, מס' הקומות, גובה וכו'. כמו כן, יימסר מידע לגבי תכניות המצאות בהליכים.

מידע מוקדם שניתן בכתב, תמורת תשלום, מחייב את הועדה שנה מיום קבלתו. לתשומת לבכם, מידע שניתן בע"פ אינו מחייב את הוועדה.

קבלת מידע תכנוני ​

 

תנאי מקדים להגשת בקשה להיתר בניה

הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר הינו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של המגרש. 
המפה תוגש ב- 2 עותקים וקובץ בפורמט  DWGכאשר היא ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך. 
על גבי המפה יסומנו, קווי הבניה והפקעות במידה וישנן. הועדה המקומית תחזיר המפה למבקש חתומה על ידי מודד העירייה. מפה טופוגרפית תקפה ל- 6 חודשים .
 
 

הכנת תיק בקשה להיתר

תכנית הגשה

תכנית ההגשה תוכן על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי.

הבקשה תוגש כשהיא ערוכה וחתומה על ידי:

 1. מבקש/ה הבקשה
 2. כל בעלי הזכויות בנכס (הרשומים בהסכם)
 3. עורך/ת הבקשה הראשי, אדריכל/ית רישוי, הנדסאי/ת אדריכלות
 4. מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין – מהנדס בניין, רישוי/הנדסאי/ת בניין
 5. אחראי/ת לביצוע השלד (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר)
 6. שמות האחראים לביקורת כפי שמופיע בטופס הבקשה להיתר (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר)

יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת.ז., מס' רישוי, כתובת, מס' טלפון ופקס'.

חשוב למלא את מספרי הטלפון הניידים של המבקשים, הוועדה שולחת עדכונים במסרונים בשלבים חשובים של הבקשה כגון שיבוץ לוועדה, הפקת חשבון אגרות וזימון לקבלת היתר הבניה.

 

הוכחת בעלות

​על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ,אלו יצורפו לתיק הבקשה להיתר (תיק ורוד).
 
 1. צילום תעודת זהות של המבקשים.
 2. העתק הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל על רכישת המגרש.
 3. מפה מצבית חתומה ע"י מודד העיריה
 4. תכנית בקשה להיתר עם התייחסות פיקוד העורף (חותמת הג"א).
 5. קובץ ממוחשב של הבקשה בפורמט PDF, BWF,PWG
 
 

פיקדון

​עם הגשת הבקשה יש לשלם לוועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. אם אישור הבקשה לעל ידי הועדה המקומית יחושב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק. (עדיין לא נכנס לתוקף).

 

שלבי הטיפול בבקשה

 1. לאחר הגשת הבקשה תיערך בדיקה על ידי הצוות הטכני של הועדה לקראת הבאתה לדיון בפני הועדה המקומית.
 2. בקשה למתן הקלה או שימוש חורג: הועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסויימים שהוגדרו בתקנות, סטייה (הקלה) ו/או שימוש חורג. מומלץ להתייעץ עם עובדי הועדה באלו מקרים ניתן לבקש הקלה.

הבקשה להקלה כרוכה בתהליך ארוך ובעלות כספית, מומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה.

 

הנחיות לפרסום בקשה להקלה ושימוש חורג

 • לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה על ידי מח' רישוי ובטרם דיון בבקשה יתקבל נוסח לפרסום חתום על ידי יו"ר הועדה, כפוף להקלה המבוקשת מטעם עורך הבקשה.
 • את ההודעה יש לפרסם ב- 3 עיתונים:
  1. עיתון נפוץ כגון: ידיעות אחרונות, מעריב והארץ
  2. עיתון יומי נוסף בשפה העברית
  3. ​יש לתלות ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה
 
                    המבקש יעביר לוועדה את קטעי העית​​ונות ומועד הפרסום.​
 
 • המבקש יקבל מהועדה את רשימת המגרשים הגובלים שלדעת הועדה עלולים  להיפגע ממתן הקלה או היתר לשימוש חורג בנכס שלגביו מבוקשת ההקלה או השימוש החורג. יש להודיע להם באופן אישי על הבקשה.
 • המבקש ישלח הודעה לגבי הבקשה לכל הגובלים (ראה סעיף 3) במגרשו. ההודעה תישלח בדואר רשום ועל חשבונו.
  על המבקש להציג את ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שבמקרקעין נשוא הבקשה וזאת במשך התקופה שנועדה להגשת התנגדויות. על המבקש להצהיר בפני הועדה כי מילא התחייבויותיו בסעיף זה (טופס תצהיר והודעה לגובלים).
 • הועדה המקומית תאפשר להגיש התנגדות לבקשה בתוך 15 יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות, הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיון במליאת הועדה המקומית.
 
 
 

המבקש או המתנגד רשאים יהיו לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית.

 

מתן החלטות הועדה

 
לאחר אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תישלח למבקש הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שיש להשלים.
יש להמציא 3 עותקים מתוקנים בהם יכללו כל התיקונים וההתאמות שנדרשו על ידי הגורמים השונים בתהליך ההיתר.
העותקים יהיו חתומים במקור על ידי המבקש, בעל הזכות בנכס, עורכי הבקשה, אחראי לביצוע השלד והאחראי לביקורת.
 
 
 
 
 

דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה

 
​במידה ודחתה הועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע על ידי הדחייה, לערער בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה.
 

 
 

אישורים נדרשים לאחר אישור בקשה להיתר

 
היתר כאמור ייחתם על ידי יו"ר ועדת המשנה והמהנדס. תוקפו של היתר הינו לשלוש שנים מיום הוצאתו בכפוף לסייגים הקבועים בדין.
 
 
 
 1. התחייבות האחראי ליציבות וחישובים סטטיים: לכל בקשה להיתר יצורפו חישובים סטטיים והתחייבות האחראי ליציבות אשר נערכו על ידי האחראי לביצוע השלד. במידה ומבוקשים קירות תמך או סלעיות בתחום המגרש – יש להגיש לגביהם חישובים סטטיים והתחייבות האחראי ליציבותם.
  החישובים הסטטיים ייחתמו ויוגשו על ידי מתכנן שלד הבניין בטופס מיוחד.
  יש להגיש לוועדה המקומית, עם גמר הקמת השלד, חישובים סטטיים חדשים אם במהלך הקמת השלד חלו בו שינויים מהותיים או חישובים סטטיים מתוקנים אם חלו בו במהלך ההקמה שינויים שאינם מהותיים והמחייבים תיקון החישובים המקוריים.
 2. אישור בדיקת איכות וטיב מוצרים: יש לצרף הסכם על ידי מעבדה מוסמכת, לגבי הבדיקות הנדרשות בטונים/ממ"דים/ צנרת סניטרית והתחייבות לגבי שימוש בחומרי בנייה תקינים.
 3. טופס מודד מוסמך: יש לצרף לבקשה אישור והתחייבות מודד לסימון המבנה והתחייבות.
 4. אישור תכנית ביוב סניטרית: לתיק הבקשה להיתר יש לצרף נספח סניטרי – מים וביוב מאושר על ידי אגף ההנדסה של הרשות המקומית. האישור יכלול את הפיתוח והמדרכה בחזית המגרש – מי שבע.
 5. נספח פינוי פסולת: מילוי נספח פינוי פסולת להסדרת הפינוי מאתר הבנייה (טופס נספח פינוי פסולת).
 6. אישור חברת בזק/טל"כ/חברת חשמל: יש לצרף לכל בניה חדשה או לתוספת בנייה משמעותית אישור חברת חשמל, אישור בזק, אישור טל"כ לחיבור הבית למערכות ולרשתות של החברות.
 
 
 
 
 

תשלום אגרות והיטלים

 
לפני הוצאת היתר הבנייה יש לשלם את אגרות הבניה והיטל ההשבחה המוטלים מכח חוק התכנון והבנייה.
 
 
 

אגרות פיתוח והיטלים על די הרשויות המקומיות

 
אגרות אלו נגבות על ידי הרשות המקומית שבתחומה מוצעת הבנייה. תשלום אגרת הפיתוח וההיטלים מהווים תנאי לקבלת בקשה להיתר בנייה. מבקש ההיתר חייב לקבל אישור הרשות המקומית כי אין לה התנגדות למתן היתר הבנייה.
 
 
 
 
 

היטל השבחה

 
היטל השבחה משולם בכפוף לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, החייב בתשלום ההיטל הוא המבקש (בעלי הקרקע או חוכר לדורות שהגיש את הבקשה להיתר בניה) היטל השבחה הוא בגין אישור תוכנית, הקלה, שימוש חורג.
בכל מקרה מומלץ לברר ביחידה להיטל השבחה בוועדה המקומית לתכנון ובניה באם קיימת חבות בהיטל השבחה על הבנייה המבוקשת.
ערכו הכספי של ההיטל מותנה ומחושב עפ"י עליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, הקלה, שימוש חורג. החייב בתשלום ההיטל, הוא אותו בעלים של נכס שהיה בעל המקרקעין ביום מתן האישור התוכנית (להלן:"הנישום").
המועד הקובע להיטל השבחה יום אישור התוכנית/הקלה/שימוש חורג.
שיעור היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין  עפ"י מהות הבקשה והמצב התכנוני ולפיכך שיעור ההיטל יימסר רק לאחר הכנה וקבלת חוו"ד של שמאי הוועדה. ​
 

 
 

שמירה על תנאי ההיתר ובקשה לטופס 4 (טופס אכלוס)

 
 1. על המבקש שלא מינה קבלן רשום לפני מתן היתר הבנייה – להתחייב למנות קבלן רשום בטרם תחילת העבודה.
 2. לאחר קבלת ההיתר – על המבקש לשים לב לכל התנאים שהינם חלק מתנאי ההיתר ולהקפיד על מילוי התנאים הנ"ל ומילוי בזמן של כל הטפסים שנמסרו על ידי הועדה, למילוי במהלך העובדה ולקראת הגשת בקשה לטופס 4.
 3. בגמר עבודות הבנייה כולל השלמת פיתוח השטח וכשהבניין ראוי לאכלוס על המבקש לגשת לרשות המקומית שבתחומה בוצעה הבנייה ולקבל הסכמתה למתן טופס 4 וזאת לאחר מילוי כל דרישות המועצה לאכלוס המבנה. על המבקש להגיש בקשה לטופס 4 בצירוף: אישור הרשות המקומית, מילוי טפסי הועדה כתנאי לקבלת טופס 4, ריכוז בדיקות בטונים, הגשת מפת מדידה בגמר בנייה
 4. יש להמציא גם אישור החברה המפתחת.
 5. במידה ולאחר בדיקת התיק על ידי מחלקת הפיקוח והצוות הטכני של הועדה יידרשו השלמות ואישורים נוספים – על המבקש למלאם לפני הוצאת טופס 4.
 

 
 
 
 

התחלת בניה

 
לא יתחילו בעבודות בנייה עליה ניתן היתר בניה אלא אם נתקיימו כל אלה:
 
 
 
 1. בידי מנהל העבודה באתר תכניות הכוללות את כל המסמכים הדרושים על פי החוק והתקנות.
 2. תכניות בניה שנערכו על ידי עורך מוסמך.
 3. תוכניות קונסטרוקציה.
 4. התקשרות חוזית בין מבקש ההיתר לבין מעבדה מוסמכת לבדיקת חומרי בניין.
 

 

 

לא יוחל בבניה כל עוד לא נתמנה אחראי לביקורת הביצוע.

 

במידה ועל אף האמור לעיל – יידרשו הסברים נוספים – יש לפנות לאחראיות האזור במחלקת הרישוי.

 
 
 

טפסים

 
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6840650בניין העירייהrishuyb@br7.org.ilקבלת קהל מקוונת בנושא קליטת בקשה בימי ראשון 9:00-13:00
קבלת קהל מקוונת בנושא בדיקת בקשה להיתר בימי ראשון 9:00-13:00

קבלת קהל פרונטלית בתיאום מראש בלבד אפליקצייתMY VISITאו במספר 08-6840600:
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
חמישי 13:00-9:00
ראשון ושלישי 11:00-9:00
חמישי 15:00-13:30
במספר 08-6840600
 

​​

​​​​​​​​