תעריפי אגרות

תעריפי בניה כפופים לתקנות חוק הבניה, ותעריפי היטלי פיתוח כפופים לחוקי העזר העירוניים.