פקיד יערות

ב​אילו מקרים יש להוציא רישיון כריתה/העתקה?​

כל כריתה או העתקה ​של אילן מוגן או עץ בוגר בשטח הרשות, מחייבת רישיון כריתה מפקיד היערות העירוני.

 

כיצד ניתן לשלם אגרת רשיון?

 

אילו עצים מוגנים?

הגדרת המונח "עץ בוגר" כוללת בתוכה את כל מיני העצים שגובהם שני מטרים לפחות וקוטר גזעם בגובה 130 ס"מ הוא 10 ס"מ לפחות. ההגדרה כוללת הן את אלו הנמצאים על קרקע ציבורית והן את אלו שעל קרקע פרטית וכן כל אילן המוגן בצו היערות התשנ"ז 1997 .
 
 

מה זו כריתה?

כריתה משמעה חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים (ענפים עיקריים) וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה.
 
 

מתי צריך לפנות לפקיד היערות בשלבי התכנון והבניה?

בשלב התכנון

בפרויקט בגודל 35 דונם ומעלה ובו 50 עצים בוגרים לפחות,ישנה חובת התייעצות מוקדמת עם פקיד היערות  על פי חוק.

מוסד התכנון רשאי לפנות אל פקיד היערות  לחוו"ד גם אם קיים עץ בוגר אחד,לקבלת חוות דעת.
יש למלא טופס בקשה לחו"ד לתכנית ולצרף תשריט מצב מאושר ומצב מוצע הכולל את סימון העצים בשני המצבים תוך התאמת קווי הבניין העליים והתת קרקעיים למיקום העצים המיועדים לשימור, תקנון מוצע לתוכנית וכל מסמכי סקר העצים
.

בשלב בקשה להיתר

בעת הבקשה להיתר בנייה לתכנית פיתוח, יש להשלים סקר עצים באם חסר ולסמן בתכנית את העצים המיועדים לשימור,  העתקה וכריתה. יש להתאים התכנית לממצאי הסקר. 
בנוסף, יש להכין מפרט לשימור העצים כולל הנחיות עבודה בסביבת העצים ולהגיש בקשה לרישיון כריתה /העתקה במידת הצורך.
רישיון כריתה לעצים מפקיד היערות הוא תנאי להיתר בניה.

 

מה עושים במקרה שאין עצים במגרש לפיתוח?

במידה ובמגרש אין עצים בוגרים, יש למלא טופס הצהרה שאין עצים במגרש.
אם קיימים עצים במגרש יש למלא תצהיר עצים לשימור במגרש​. ולהגיש לאישור תוכנית לשימור העצים במהלך העבודה בשטח ולאחריה יחד עם סקר העצים הבוגרים.
יש לקחת בחשבון כבר בשלב התכנון עבודות הכנה, שינויים בפני השטח וכו' ולדאוג לשילוט וגידור

בפעילות פיתוח: בטרם תכנון כל פעולה העלולה לגרום לפגיעה בעצים בתהליך פיתוח, שינוי פני הקרקע חפירה, הכשרת שטח ועוד, יש לקבל הנחיות עבודה לשמירה על העצים בסביבת העבודה.
 
 

מי יכול להגיש בקשה לרישיון כריתה?

בקשת כריתה או העתקה תוגש על ידי המחזיקים בקרקע כחוק, או גורם אחר הרואה עצמו נפגע באופן חמור בשל עץ קיים.
 
 

כיצד מגישים בקשה?

המעוניין לקבל רישיון כריתה עליו למלא טופס הנקרא בקשה לרישיון כריתה ולהגישו לאישור פקיד היערות במחלקת גנים ונוף באגף לאיכות הסביבה. במקרים מסוימים יותנה מתן הרישיון בתנאים שונים כגון ערך חליפי, מועד הביצוע, פעולות מקדימות וכו'.
 
 

האם יש עלות להנפקת רישיון הכריתה?

רק לאחר שהבקשה מאושרת, יונפק למבקש רישיון כריתה לאותה שנה, עליו יידרש לשלם אגרה בסך 48 שקלים.
 
 

האם ניתן לערער על החלטת פקיד היערות העירוני?

הרואים עצמם נפגעים באופן חמור מהחלטה של פקיד היערות העירוני, יכולים להגיש ערר לפקיד היערות הממשלתי. את הערר יש להגיש בתקופת פרסום במהלך 14 יום, לפני כניסת הרשיון לתוקף ע"ג טופס ערר. החלטה בערר תינתן למגיש בתוך 21 יום מקבלתו ותופנה לישום פקיד היערות העירוני.


 

כיצד נדע שעומדים לכרות עץ בסביבה הקרובה אלי?

רישיונות הכריתה בעיר מפורסמים באתר זה לציבור הרחב 14 יום לפני כניסתם לתוקף.
 
 

אני מעוניין להוריד עץ בחצר הפרטית האם יש צורך ברישיון כריתה?

יש צורך ברישיון כריתה גם לעצים הגדלים בשטח פרטי.
 
 

על ידי מי מתבצעת האכיפה של החוק?

הסיירת הירוקה מוסמכת לאכיפת חוק פקודת היערות. קנסות מנהליים גבוהים יוטלו על כורתי עצים ללא רישיון. בכל מקרה של חשד לפגיעה באילן מוגן ניתן לפנות אל פקיד היערות או לדווח למוקד 106.
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
  
  
עדי בורנשטייןפקיד יערות עירוני08-684027908-6460048ישמעאל 2 באר שבעadibu@br7.org.il

 

קישורים רלוונטים

 

 טפסים רלוונטים

קישור לטופסמסנן
בקשה לרישיון כריתה-העתקה לפי פקודת היערות
הצהרה שאין עצים במגרש
ערר על החלטת לגבי רישיון כריתת-העתקת אילן מוגן
תצהיר עצים לשימור במגרש
בקשה לחוות דעת פקיד יערות
נספח תכניות ארציות ומחוזיות קיימות 2