סעיפי עבירה

מס' סידורי

מספר ​​תקנה

מהות העבירה

סכום

18

3 (ג)(1)

החנית/העמדת את רכבך במקום חניה מוסדר שלא בתוך השטח/ים הפנוי/ים המסומנים

100

19

3 (ג)(2)

החנית/העמדת את רכבך בלי שהצמדת כרטיס חניה לשמשה הקידמית חלון/דלת קדמית בצד הקרוב למדרכה מיד עם העמדת הרכב  כולם/לא סימנת בכרטיס את התאריך/היום /השעה.

100

20

3 (ג)(3)

לא מילאת אחר ההוראות המפורטות ע"ג כרטיס החניה/כריכת אוגדן כרטיס החניה/תמרור

100

22

14 (א)

השתמשת בכרטיס חניה שלא על פי הוראות החניה/מעל לפרק הזמן המותר לחניה במקום.

100

24

14 (ג)

השתמשת בכרטיס חניה שלא הונפק ע"י העיריה/שלא מוכר ע"י העיריה במסגרת הרכה הדדית

100

26

6 (א)(1)

העמדת/החנית את רכבך במקום אסור בחניה(במקום .....כמפורט בתמרור....)

בניגוד לתמרור 815 (ד-14),אי תנועה מסומן ע"ג הכביש

250

26

6 (א)(1)

העמדת/החנית את רכבך במקום אסור בחניה(במקום .....כמפורט בתמרור....)

אדום לבן-בניגוד לתמרור 818

250

26

6 (א)(1)

העמדת/החנית את רכבך במקום אסור בחניה(במקום .....כמפורט בתמרור....)

מקום אסור בחניה בתוך השטח המסומן במעטפית. בניגוד לתמרור 820 (ד-16)

250

26

6 (א)(1)

העמדת/החנית את רכבך במקום אסור בחניה(במקום .....כמפורט בתמרור....)

בניגוד לתמרור 432 (ב-28)

250

26

6 (א)(1)

העמדת/החנית את רכבך במקום אסור בחניה(במקום .....כמפורט בתמרור....)

בניגוד לתמרור 433 (ב-29)

250

27

6 (א)(2)

העמדת/החנית את רכבך במקום בו החניה אסורה על פי תקנות התעבורה והאיסור סומן בהתאם לחוק העזר לפי תקנות התעבורה

250

28

6 (ב)

העמדת/הרשית לאחר להעמיד רכב במקום שהחניה אסורה בו לסוג או מעבר לפרק הזמן והתקופה המותרים, או שהמקום תפוס ע"י רכב אחר, או שכמות כלי הרכב בו מעל למספר המותר.

250

29

6 (ג)(1)

העמדת החנית את רכב באופן המהווה הפרעה לתנועה.

245

30

6 (ו)

העמדת בדרך/רחוב רכב שרוחבו עולה על 2.5 מטר

250

31

6 (ז)

העמדת החנית רכב המוביל חומר מסוכן במרחק פחות מ 50 מטר ממבנה ושלא למטרת הספקה לצרכן ושלא במקום המיועד לכך.

 

32

6 (ד)(1)

העמדת/החנית רכב לחוק העזר במקומות הבאים:

בצד שמאל של הדרך אם הכביש אינו חד-סיטרי. לענין זה לא יראו בכביש חד- סיטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק ע"י שטח הפרדה                                   

250

35

6 (ד)(4)

העמדת/החנית רכב לחוק העזר במקומות הבאים:      בתוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו

100

36

6 (ד)(5)

העמדת/החנית רכב לחוק העזר במקומות הבאים:    במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם.

100

37

6 (ד)(6)

העמדת/החנית רכב בניגוד לחוק העזר במקומות הבאים:  

בתחום שני מטר מברז כיבוי (הידרנט).

100

38

6 (ד)(7)

העמדת /החנית רכב בניגוד לחוק העזר במקומות הבאים:

בתוך מעבר חציה או בתחום 12 מטר לפניו

100

44

6 (ד)(13)

העמדת /החנית רכב בניגוד לחוק העזר במקומות הבאים: בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון בכביש 511 או עשרים מטרים אחריו (בשני צידי הדרך אלא אם מותר להחנות רכב מאחר ורוחב הכביש מעל 12 מטר).

250

46

6 (ד)(15)

העמדת/החנית רכב בניגוד לחוק העזר במקומות הבאים:

בתחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור

250

48

6 (ד)(17)

העמדת/החנית את רכבך ליד תמרור 437 (במקום חניה לנכה משותק רגליים)

1000

149

6 (ד)(18)

העמדת /החנית את רכבך עם שני גלגלים על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130ס"מ לפחות על המדרכה והחניה מותרת בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב.

250

249

6 (ד)(18)

העמדת /החנית את רכבך על המדרכה.

500

50

13 (ב)

העמדת/החנית רכב מס'......בתחום מקום חניה המיועד לרכב מס'.......

100

 

60

11 (א)

העמדת רכב מסוג אוטובוס בדרך, שלא במקום שנקבע בתמרור כמקום חניה לאוטובוסים

105

61

11 (ב)

העמדת רכב מסוג אוטובוס במקום שנקבע כחניה לאוטובוסים ומסומן בתמרור ואינו תחנה סופית, מעבר לזמן הדרוש  להורדה או העלאת נוסעים.

105

62

11 (ג)

העמדת רכב מסוג אוטובוס במקום שנקבע כחניה לאוטובוסים שנקבע כתחנה סופית מעבר לזמן שנקבע בתמרור או בזמן שהתחנה תפוסה במספר המרבי של אוטובוסים כפי שנקבע בתמרור

105