איסוף ופינוי גרוטאות רכב מרחבי העיר למיחזור

תושב המעוניין לקבל את השירות :
 • מוזמן לפנות למוקד העירוני ולהשאיר את פרטיו האישיים לרבות מיקום הגרוטאה, מס' רישוי וטלפון ליצירת קשר.
 • עם קבלת פנייתך, נציג העירייה יוודא פתיחת אירוע במערכת לצורך מעקב והעברת הבקשה להמשך טיפול.
 • בעל הרכב יידרש למלא בקשה מול הרשות לוויתור על בעלות הרכב והסלקתו.
  
על בעל הרכב לבצע באופן מסודר את הורדת הרכב מהכביש וביטול רישיונו בהליך הבא:
 • על בעליו הרשום של הרכב בלבד, להגיע למשרד הרישוי כשברשותו רישיון הרכב, תעודת זהות וצ'ק מבוטל, להגיש בקשה לביטול רישום הרכב והורדתו מהכביש.
 • עם השלמת התהליך והעברת האסמכתאות לנציג הרשות, תפעל העירייה לפינוי הגרוטאה לגריטה והפרדת שאריות הפלסטיק מפסולת המתכת שתמוחזר באתר מוסמך המאושר ע"י משרד התחבורה.
 • הסדרת תשלום עבור הוצאת גרירה בהמחאה/מזומן/כרטיס אשראי ניתן לבצע מול נציג השירות במשרדי אגף הפיקוח העירוני ברח' הרצל 32  בניין שופליין, באר שבע, טלפון 08-6205111.
 • עם השלמת הליך הפינוי, נציג הרשות יצור קשר ויתאם את המועד לפינוי גרוטאת הרכב.
 

שאלות נפוצות

מהי גרוטאת רכב?
גרוטאת רכב, ע"פ פרשנות החוק, הינה רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו.
 
כיצד עליי לפעול על מנת לעמוד בדרישות החוק ולפנות את הגרוטאה באופן מסודר?
על בעל הרכב חלה החובה לפינוי באופן מוסדר ולסילוקה של גרוטאת הרכב משטחי העיר. העירייה מפעילה שירות פינוי למגרש ייעודי ומשם העברתו למחזור, הפרדת חלקיו וגריטתו. לצורך כך, על בעל הרכב לפנות למוקד העירוני, בטלפון מס' 106 ולבצע את הליך הפינוי בהתאם להנחיות שיועברו על ידי נציג השירות. השירות כרוך בתשלום עלות הגרירה, שתתבצע ע"י קבלן גרירה המופעל מטעם השירות.
 
כיצד ניתן להוריד את הרכב מהכביש באופן מוסדר וגריעת רישיון הרכב מהרשומות?
הליך הורדת הרכב מהכביש וגריעת רישיון הרכב מהרשומות יתבצע באופן ישיר מול משרד התחבורה על ידי בעל הרכב בלבד.
 

אודות החוק

דף מידע זה נועד להבהיר ולהסביר את עיקרי החוק, ליישום סילוק גרוטאות רכב מרחבי העיר, את החובה ליישום חוק זה , את מטרתו ואת אופן יישומו.
 
חוק שמירת הניקיון התשמ"ד- 1984 וחוק העזר לבאר- שבע ( איכות הסביבה), התשנ"א-1991.
סעיף 2 לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן:
 1. לא ישליך אדם ולא ירשה להשליך פסולת , פסולת בניין, לכלוך או גרוטאות רכב במקום ציבורי שלא במכלי אשפה שנועדו לכך או ממקום ציבורי למקום פרטי או לרשות היחיד, ולא ילכלך מקום ציבורי.
 2. לא ישליך אדם ולא ירשה להשליך פסולת, פסולת בניין, או גרוטאות רכב במקום ציבורי או במקום פרטי.
  
סעיף 60 חוק עזר לבאר שבע ( איכות הסביבה) התשנ"א-1991 הנ"ל קובע כדלקמן:
(60) לא ישליך אדם , לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה להשליך , להניח או להחזיק חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי , אלא אם דרוש לעשות כן להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ מיושן, ולמשך הזמן שלא יעלה על הזמן הסביר הדרוש לכך.
 
חוק העזר הנ"ל מגדיר " חפצים מיושנים" כדלקמן:
חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות שלד כלי רכב וחלקיו, מכונה וחלקיה, גרוטאה, תנור, מקרר, דוד מכל סוג לרבות דוד שמש, אסלה, אמבטיה, כיור, רהיטים או כל חלק מהם.
 
העובר על החוק צפוי לקנסות גבוהים ואף הגשת כתבי אישום!!!
 
מטרות החוק:
 • ניקיון העיר מגרוטאות רכב והעברתם למיחזור
 • הגברת הבטיחות למשתמשי הדרך והסרת הסכנות מגרוטאות רכב
 • הורדה מסודרת של גרוטאות רכב מהכביש
 • הגברה ושיפור איכות הסביבה בעיר
  
האחריות ליישום החוק חלה על המחזיק בגרוטאת הרכב, בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.